Báo cáo tài chính năm 2018

TT

Tên báo cáo

Tình trạng

Tải về

Giải trình liên quan

Tình trạng

Tải về

01

Báo cáo tài chính Quý I - 2018

Công bố

Giải trình số liệu BCTC Quý I - 2018

Công bố

02

Báo cáo tài chính Quý II - 2018

Công bố

Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý II - 2018

Công bố

03

Báo cáo tài chính Quý III - 2018

Công bố

 

 

04

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018

 

 

 

05

Báo cáo tài chính Quý IV - 2018

Công bố

 

 

06

Báo cáo tài chính năm 2018 trước kiểm toán

 

 

 

07

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Công bố

 

 

(SC)

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm