Đảng bộ SBIC tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Trung Ương 7 khóa XII của Đảng

Trong 2 ngày 17 - 18/8/2018 tại 5 khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nha Trang, Tp Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ (SBIC) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho 339 cán bộ chủ chốt (đạt tỷ lệ 100%) và 533 đảng viên trực thuộc Đảng bộ SBIC.

Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 Khoá XII của Đảng tại khu vực Hà Nội.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên: Thạc sỹ Vũ Trung Kiên - giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II; đ/c Nguyễn Quán Phú, Nguyên Trưởng phòng báo cáo viên Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo - Ban Tuyên giáo TW; Đồng chí Đỗ Thanh Bình; Trưởng phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng; Tiến sỹ Trần Xuân Ảnh – Nhà giáo ưu tú, giảng viên cao cấp; các đồng chí Bí thư các đảng bộ truyền đạt trực tiếp 03 Nghị quyết quan trọng:

- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về “cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”.

- Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 Khoá XII của Đảng tại khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh.

Tại các Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực, các đồng chí trong Ban thường vụ, trong Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty giới thiệu, triển khai: Chương trình hành động số 21-CTr/ĐUK, ngày 06/8/2018 của Đảng ủy Khối DNTW; Chương trình hành động số 17-ĐU/TCT, ngày 10/8/2018 của Đảng ủy Tổng công ty CNTT về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thành Hưng, Phó Bí thư TT, phụ trách Đảng ủy SBIC nêu rõ: Các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII lần này là những quyết sách quan trọng vừa cơ bản vừa cấp bách của Đảng, đề cập đến những vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước. Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của cán bộ, CNVCLĐ.

Vì vậy, đề nghị ngay sau Hội nghị này, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát với thực tiễn đơn vị; xác định việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 là nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, trên cơ sở đó tiếp tục phổ biến, quán triệt đến cán bộ, Đảng viên trong đơn vị, đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để tổ chức thực hiện, góp phần đưa các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng vào cuộc sống.

Theo Kế hoạch của Đảng ủy SBIC, các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ SBIC hoàn thành việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hoàn thành trong tháng 8/2018.

 Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 Khoá XII của Đảng tại khu vực Tp Hồ Chí Minh, Nha Trang.

 

Lê Ngân

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ SBIC

Nội dung liên quan


blog image

20-08-2018

Đoàn giám sát văn phòng Trung Ương Đảng làm việc với SBIC

Đoàn giám sát văn phòng Trung Ương Đảng làm việc với SBIC

blog image

31-08-2018

Nâng cao hiệu quả đón khách bằng tàu biển vào cảng Chân Mây - Hướng phát triển bền vững

Nâng cao hiệu quả đón khách bằng tàu biển vào cảng Chân Mây - Hướng phát triển bền vững