Giấy Mời và Công bố tài liệu về đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm trân trọng gửi tới các Quý Cổ đông Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các thông tin tài liệu liên quan đến đại hội.

Quý Cổ đông tải về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo Bảng công bố sau:

BẢNG CÔNG BỐ TÀI LIỆU VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

 TT 

Tên Tài liệu

Tải về

 01

Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

02

Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

03

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

04

Thông báo về ngày đang ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 

Nguồn tin:SC

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018