Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 30/06/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty để nghỉ hưởng chế độ hưu trí

Trân trọng gửi tới các quý Cổ đông Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 30/06/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Trương Trung Phúc để nghỉ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/07/2020

Tải về toàn bộ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT

Nguồn tin: (SC)

 

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm