Thông báo xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD về ngày cuối cùng tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm trân trọng gửi tới các Quý cổ đông thông báo xác nhận ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tải file PDF về tại đây

Nguồn tin: (SC)

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm