TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 12/4/2019 tại Hải phòng, Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

                                                                                            Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đại hội có sự tham gia của 291 cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.968.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dưới sự điều khiển của Chủ tịch đoàn gồm Ông Trương Trung Phúc – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT, Ông Đàm Quang Trung – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Ông Nguyễn Thế Trung – Thành viên HĐQT.

Ông Trương Trung Phúc – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thay mặt Ban điều hành, Ông Đàm Quang Trung - Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Năm 2018 tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD diễn biến không được thuận lợi như dự kiến ban đầu. Đặc biệt về việc đảm bảo kế hoạch bàn giao tàu và tìm kiếm thêm các hợp đồng đóng mới từ đối tác Damen gặp nhiều khó khăn bởi thị trường đóng tàu trên Thế giới tiếp tục suy giảm do thị trường vận tải biển suy thoái kéo dài.

- Áp lực cạnh tranh trên thị trường đóng tàu ngày càng gay gắt. Năm 2018, giá đóng mới tàu trên thế giới suy giảm ở mức thấp. Công ty liên tục phải đối mặt với sức ép giảm giá đóng mới sản phẩm từ phía khách hàng.

Năm 2018, trước tình hình sản xuất kinh doanh có những thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn thách thức, Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể người lao động Công ty đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, từng bước vượt qua khó khăn giữ vững và ổn định sản xuất.

+ Giá trị sản lượng thực hiện                         : 589 tỷ đồng = 100,2% kế hoạch năm.

+ Giá trị doanh thu thuần thực hiện              : 430 tỷ đồng = 103,12% kế hoạch năm

+ Thu nhập bình quân người lao động         :   8,5 triệu đ/người/tháng.

Từ tình hình thực tiễn năm 2018, trên cơ sở số liệu khảo sát thị trường cũng như kế hoạch đăng ký sản phẩm từ phía đối tác, Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu cụ thể:

- Giá trị tổng sản lượng phấn đấu đạt              : 595 tỷ đồng

- Giá trị doanh thu phấn đấu đạt                       : 428 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân phấn đấu đạt           : trên 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Ông Cao Thành Đồng – Thành viên HĐTV – Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ đánh giá cao sự đoàn kết, nhất trí, năng động của tập thể Ban Lãnh đạo, Cán bộ công nhân viên mặc dù trong năm 2018 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn nhưng đã đoàn kết, từng bước vượt qua và đạt được những kết quả tốt đẹp.

Ông Cao Thành Đồng – Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp tàu thủy

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã nhất trí thông qua các nội dung đệ trình của HĐQT với những nội dung quan trọng sau:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

4. Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, dự kiến mức lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.

5. Tờ trình phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019

     Vào hồi 11giờ00 phút cùng ngày, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã kết thúc và thành công tốt đẹp. Tập thể Ban Lãnh đạo và Cán bộ công nhân viên Công ty xác định năm 2019 sẽ có nhiều khó khăn, thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng với bề dày lịch sử 60 năm hình thành và phát triển, Công ty sẽ không ngừng phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy nội lực, nắm bắt thời cơ để vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất thực hiện thành công các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Nguồn tin: (SC)

 

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018