Thông báo số 02/TB-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019

Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2019, chi tiết theo thông báo sau:

Tải về Thông báo !

Tải về Mẫu Giấy Đề nghị chi trả cổ tức năm 2019 qua chuyển khoản !

Nguồn tin:(SC)

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018