Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Trong các ngày 23 và 24/04/2018, tại Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm sẽ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng gửi tới Quý cổ đông các thông tin tài liệu chi tiết về kỳ Đại hội này như sau:

Danh mục tài liệu liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

TT

Tài liệu   

Trích yếu

Số hiệu

Tải về

 01 Thông báo mời họp   Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  01/TB-HĐQT Thong bao moi hop DHCH 2018.pdf
 02  Mẫu Giấy đăng ký hoặc ủy quyền  Giấy đăng ký hoặc ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2018   Mau Giay UQ họp DHCD 2018.pdf
 03 Báo cáo tài chính năm  Báo cáo tài chính Công ty sau kiểm toán năm 2018   Bao cao Tai chinh nam 2017 da kiem toan.pdf
 04 Báo cáo Ban kiểm soát  Báo cáo của Ban kiểm soát   BC cua BKS.pdf
 05 Báo cáo của HĐQT  Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban HĐQT   BC cua HDQT.pdf
 06 Tờ trình  Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018    To trinh muc thu lao BKS.pdf
 07 Danh sách nhân sự đề cử  Danh sách nhân sự đề cử tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023   Nhan su BKS - HDQT.pdf


(Nguồn tin: SC)
 
 
     
 
 
 

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018