Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã diễn ra trong ngày 24/04/2018. Xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Nghị quyết mà Đại hội đã thông qua.-Nhấn vào Tải về Nghị quyết ĐHĐCĐ thưòng niên năm 2018
-Nhấn vào Tải về Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (phiên thứ nhất)
-Nhấn vào Tải về Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (phiên chính thức)

 

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018