Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã diễn ra trong ngày 22/05/2020. Xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Nghị quyết và Biên bản họp mà Đại hội đã thông qua.

Download ! - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Download ! - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Download ! - Biên bản kiểm phiếu - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nguồn tin:(SC)

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018