Báo cáo tài chính trong năm 2020

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG NĂM 2020

TT Tên Báo cáo Tài chính  Tình trạng Tải về Giải trình liên quan Tải về
 01  Báo cáo tài chính Quý I  Công bố  Công văn giải trình số 52/CV-TCKT
02 Báo cáo tài chính Quý II      Công bố  Công văn giải trình số 113/CV-TCKT
03 Báo cáo tài chính Quý III   Công bố  Công văn giải trình số 168/CV-TCKT
04 Báo cáo tài chính Quý IV Công bố Công văn giải trình số 14/CV-TCKT

Nguồn tin: (SC)

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

blog image

16-08-2018

Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018