Công bố báo cáo tài chính Quý III năm 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2020 VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH KÈM THEO

Tải về báo cáo 

Tải về công văn giải trình 

Xem báo cáo quý trước 

Nguồn tin: (SC)

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm