Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

Trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

- Nhấn vào tải về Nghị quyết HĐQT
- Nhấn vào tải về Biên bản họp HĐQT Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
- Nhấn vào tải về Biên bản họp Ban kiểm soát Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018