Công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

Báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021 (đã được soát xét)

Tải về toàn bộ báo cáo, Tại đây!

Tải về Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021, Tại đây!

Nguồn tin: (SC)

 

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018