Công bố đơn vị kiểm toán TTP soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022

Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm trân trọng công bố tới Quý Cổ đông Đơn vị Kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022

Tải về

Nguồn tin: SC

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018