Công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm trân trọng gửi tới các Quý cổ đông Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tải về Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Phần 1

Tải về Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Phần 2

Nội dung Phần 1:

- Thông báo mời họp

- Giấy đăng ký hoặc ủy quyền tham dự Đâị hội

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Quy chế tổ chức Đại hội

- Báo cáo cửa Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Nội dung phần 2:

- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Báo cáo Tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 trình ĐHCĐ năm 2023

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và các năm trước

- Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS và các quy chế nội bộ công ty

Nguồn tin: SC

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018