Công bố thông tin bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Đình Lượng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty, kể từ ngày 01/08/2023 đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.

Công bố thông tin bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Đình Lượng, sinh ngày 09 tháng 10 năm 1965 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm, kể từ ngày 01/08/2023 đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.

Tải về quyết định tại đây!

Nguồn tin: (SC)

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018