Công bố thông tin bổ nhiệm người giữ chức vụ Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty

Công bố thông tin Quyết định về việc bổ nhiệm người Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty là ông Nguyễn huy Phương, sinh ngày14/06/1974, trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 16/05/2023.

Tải về toàn bộ Nghị quyết HĐQT và Quyết định bổ nhiệm

Nguồn tin: SC

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018