Công bố về việc cấp giới hạn tín dụng tại ngân hàng

Ngày 01/04/2024, Hội đồng quản trị công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT về việc cấp giới hạn tín dụng tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hải Phòng.

Tải về tại đây!

Nguồn tin: (SC)

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm