Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm đã ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Ngày 22/06/2020, Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm đã ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán TTP theo số hợp đồng 102/2020/HĐKT với nội dung: Soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020

Nguồn tin (SC)

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm