Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 14/4 và 15/4/2021, Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội có sự tham gia của 240 cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.968.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch gồm Ông Lê Văn Hải – Chủ tịch HĐQT, Ông Đàm Quang Trung – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Ông Nguyễn Thế Trung – Thành viên HĐQT.

Ông Lê Văn Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu  khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Ông Lê Văn Hải – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021

Thay mặt Ban điều hành, Ông Đàm Quang Trung - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Ông Đàm Quang Trung – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

 báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm  vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021

Năm 2020 tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD diễn ra không được thuận lợi như dự kiến ban đầu. Do đại dịch Covid 19 bùng phát tại nhiều nơi trên thế giới, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành vận tải biển nói chung và ngành đóng tàu nói riêng.

Việc ký hợp đồng các sản phẩm mới gặp rất nhiều khó khăn và khách hàng liên tục gây sức ép giảm giá. Bên cạnh đó các đơn vị đóng tàu trong và ngoài nước cũng đang có sự cạnh tranh rất gay gắt về giá.

Sự biến động về giá cả vật tư, nguyên nhiên liệu đầu vào và tỷ giá ngoại tệ đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

Tuy nhiên, trên cơ sở nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, với chỉ tiêu kế hoạch được xác định, HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể CBCNV Công ty đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm giữ vững, ổn định sản xuất và từng bước vượt qua khó khăn.

Kết quả các chỉ tiêu năm 2020 như sau:

+ Giá trị sản lượng thực hiện                         : 607,512 tỷ/605.054 tỷ = 100% kế hoạch năm.

+ Giá trị doanh thu thuần thực hiện              : 430,381 tỷ/430,248 tỷ = 101% kế hoạch năm

+ Thu nhập bình quân người lao động         :   9,5 triệu đồng/người/tháng.

Từ tình hình thực tiễn năm 2020, trên cơ sở số liệu khảo sát thị trường cũng như kế hoạch đăng ký sản phẩm từ phía đối tác, Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể:

- Giá trị tổng sản lượng phấn đấu đạt              : 500 tỷ đồng

- Giá trị doanh thu phấn đấu đạt                       : 438 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân phấn đấu đạt                 : trên 9,5 triệu đồng/người/tháng.

Về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, Ông Cao Thành Đồng – Tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ đánh giá cao sự đoàn kết, nhất trí, năng động của tập thể Ban Lãnh đạo, Cán bộ công nhân viên Sông Cấm mặc dù trong năm 2020 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn nhưng đã đoàn kết, từng bước vượt qua và đạt được những kết quả tốt đẹp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã nhất trí thông qua các nội dung đệ trình của HĐQT với những nội dung quan trọng sau:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 và đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2021.

4. Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

5. Tờ trình phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.

6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế quản trị và các quy chế của Công ty.

     Vào hồi 11giờ10 phút cùng ngày, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã kết thúc và thành công tốt đẹp. Tập thể Ban Lãnh đạo và Cán bộ công nhân viên Công ty xác định năm 2021 sẽ có nhiều khó khăn, thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng với bề dày lịch sử 62 năm hình thành và phát triển, Công ty sẽ không ngừng phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy nội lực, nắm bắt thời cơ để vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất thực hiện thành công các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Nguồn tin:(SC)

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018