Họp hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm về việc bầu Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 09/07/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã tổ chức cuộc họp về việc bầu chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hội đồng quản trị đã thống nhất và đưa ra Nghị quyết số 19/BB-HĐQT nhất trí bầu Ông Lê Văn Hải - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 kể từ ngày 09/07/2020.

Quý cổ đông có thể tải toàn văn Nghị quyết và các văn bản liên quan cuộc họp tại đây 

Nguồn tin:(SC)

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm