Nghị Quyết và Kế hoạch về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm trân trọng gửi tới quý cổ đông Nghị Quyết và Kế hoạch về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tải toàn văn Nghị quyết

Tải về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nguồn tin: (SC)

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018