Ông Phạm Văn Trọng được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Công ty, kể từ ngày 23/05/2024

Ngày 23 tháng 05 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm đã ký quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Văn Trọng làm Phó Tổng giám đốc Công ty trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ký

Xem thông báo!

Nguồn tin: SC

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018