TÀI LIỆU LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG

                                               TÀI LIỆU LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG

* Công bố đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2023
* Nghị quyết 20/NQ-HĐQT ngày 25/10/2023 về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan
* Báo cáo tài chính Quý III - 2023
* Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế Quý III - 2023
*Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý III - 2023
* Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 30/06/2023 đã kiểm toán
* Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ
* Công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
* Quyết định số 3004/QĐ-CTHPH ngày 24/7/2023 của Cục thuế thành phố Hải Phòng
* Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023
* Công văn giải trình lợi nhuận theo báo cáo tài chính Quí II - 2023
* Báo cáo tài chính Quí II - 2023

 * Điều lệ Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm

 * Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

 * Quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán                 

 * Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

 * Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

 * Công bố đơn vị kiểm toán: Soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ từ 01/01/2023 đến 30/06/2023
* Công bố Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 26635/23 của Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hải Phòng, ngày 26/06/2023

 

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm