TÀI LIỆU LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG

                                               TÀI LIỆU LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG

 * Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

 * Quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán                 

 * Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

 * Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm