Thông báo chi trả cổ tức năm 2020

Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm đã có thông báo số 02/TB-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2020. Toàn bộ tài liệu và các mẫu biểu thông tin Quý Cổ đông có thể tải về từ bài viết này.

Quý cổ đông tải về các mẫu biểu thông tin tại đây!

Nguồn tin: (SC)

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018