Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020

Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm trân trọng kính mời các Quý cổ động tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 theo thông báo số 134/TB-HĐQT ký ngày 29/06/2020

TẢI VỀ:

- Thông báo mời họp ĐHCĐ bất thường năm 2020

- Thông báo gửi giấy đăng ký hoặc ủy quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2020

- Mẫu giấy đăng ký hoặc ủy quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2020

 Tài liệu chương trình ĐHCĐ bất thường năm 2020 (mới update ngày 30/06/2020)

Nguồn tin: (SC)

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018