Thông báo số 128/TB-VSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Thông báo số 128/TB-VSD "Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán" của Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tải file pdf tại đây

Nguồn tin: (SC)

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018