Thông báo số 1346 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Thông báo  số 1346 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán mục đích trả cổ tức năm 2022 và cổ tức còn lại chưa chia năm 2016 và năm 2021 bằng tiền.

Tải về toàn văn thông báo!

Nguồn tin: SC

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm