Thông báo về công tác cán bộ của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm trân trọng thông báo: kể từ ngày 01/05/2024,  Ông Nguyễn Ngọc Thanh - chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty được nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật

Nguồn tin: (SC)

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm