Công bố báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Trân trọng gửi tới Quý cổ đông "báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020"

Tải về toàn bộ báo cáo tại đây

Xem các báo cáo tài chính khác

Nguồn tin: (SC)

 

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm