Công bố báo cáo tài chính quý III năm 2023

Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm trân trọng công bố tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính quý III năm 2023

Click tải về toàn văn báo cáo tại đây!

Click tải về CBTT tại đây!

Click tải về Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế!

Click xem các tài liệu liên quan cổ dông khác!

Nguồn: SC

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018