Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm công bố Nghị quyết và Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm công bố Nghị quyết và Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Tải về nghị quyết và biên bản phần 1 - tại đây.
- Tải về nghị quyết và biên bản phần 2 - tại đây.
- Xem các tài liệu liên quan cổ đông khác - tại đây.

Nguồn tin: (SC)

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018