TÀI LIỆU LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG NĂM 2024

       TÀI LIỆU LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG - 2024

Xem tài liệu liên quan cổ đông năm 2023

Tên tài liệu Tải về Ngày công bố
* Công bố thông tin đơn vị Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2024 đến 30/06/2024 21/06/2024
* Công văn giải trình lợi nhuận quý i năm 2024 17/04/2024
* Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024 17/04/2024
* Thông báo số 1592/TB-VSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSHCK 13/04/2024
* Trích lục Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT về việc cấp giới hạn tín dụng tại ngân hàng 01/04/2024
* Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 30/03/2024
* Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (phần sửa đổi, bổ sung) 18/03/2024
* Báo cáo thường niên năm 2023 13/03/2024
* Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2023 13/03/2024
* Báo cáo tài chính năm 2023 13/03/2024
* CBTT Báo cáo tài chính năm 2023 gửi HNX 13/03/2024
* Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2024 28/02/2024
* Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 28/02/2024
* Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT 28/02/2024
 * Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty 28/02/2024
* Dự thảo Điều lệ công ty năm 2024 28/02/2024
* Thông báo mời họp, giấy đăng ký hoặc ủy quyền tham dự, giấy đề nghị chi trả cổ tức qua chuyển khoản 28/02/2024
* Nghị quyết số 06/NQ-ĐHCĐ và biên bản về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 25/01/2024
* Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 23/01/2024
* Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2023 18/01/20224
* Công bố báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023 18/01/2024
* Thông báo số 10/TB-SC về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 15/01/2024
     

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm