Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024

Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 tới các quý cổ đông.

Link Tải về toàn bộ báo cáo!

Link Tải về công văn giải trình lợi nhuận!

Link Xem các tài liệu liên quan khác!

Nguồn tin: (SC)

 

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm