Thông báo số 18/TB-HĐQT ngày 04/04/2024 về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền tới các quý cổ đông.

Tải về Thông báo

Xem tài liệu cổ đông liên quan năm 2024

Nguồn tin: (SC)

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm